Schoolleiders: Verdiepend leiderschap door ZKM

SCHOOLLEIDERS: VERDIEPEND LEIDERSCHAP DOOR ZKM

De leergang Verdiepend Leiderschap door ZKM-coaching versterkt je in je rol als schoolleider. Een individueel coachingstraject geeft je inzicht in bevorderende en belemmerende aspecten van jezelf als schoolleider. Hierop volgt een collectief traject. In intervisie met collega schoolleiders, door focusoefeningen, praktijkopdrachten en door het lezen van literatuur. Elk traject is uniek en bevat op de school uit te voeren opdrachten. Reflectie op gedrag en handelen maakt deel uit van het traject.

Praktische informatie:
De leergang is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren schoolleiders die een opleiding op minimaal HBO-niveau hebben genoten.

  • Het niveau van de leergang is HBO+
  • De leergang heeft geen vooraf vastgestelde looptijd. De looptijd wordt in onderling overleg bepaald.
  • De deelnemer kan uitgaan van ca 35 contacturen met één of meer ZKM Consultants® en daarnaast ca 55 uren aan zelfstudie.
  • De leergang is door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO) als onderdeel van een herregistratieprogramma geaccrediteerd voor 35 studiepunte
  • De leergang omvat de thema’s ‘Nieuwsgierigheid en betrokkenheid’, ‘Betekenis en begrip’, ‘Toepassen en actie’ en ‘Afstand en reflectie’, welke hieronder nader worden toegelicht.

Nieuwsgierigheid en betrokkenheid:
Je wordt uitgenodigd en geprikkeld om op een systematische en gestructureerde manier naar jezelf te kijken in interactie met de eigen (school)omgeving. De focus ligt zowel op lastige en weerbarstige situaties als op situaties waarin je in je kracht staat. Nieuwsgierigheid en betrokkenheid worden mede gestimuleerd doordat je uitdrukkelijk eigenaar bent van je zelfonderzoek.

Betekenis en begrip:
Je leert een bruikbaar begrippenkader te hanteren, onder meer door het samenspel van de grondmotieven (Zelf en Ander) in je stijl van leidinggeven en de toegevoegde waarde van de generatieve dialoog in onder meer teambesprekingen. Daarnaast leer je wat een denkkader als het Coherentie-raamwerk van Fullan kan betekenen in je rol als schoolleider. (Zelf)inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren (gedachten, overtuigingen, aannames enz.) bij de eigen houding in relevante situaties groeit en maakt je meer bewust van de eigen invloed op b.v. de wisselwerking met je team. Je gaat anders kijken naar voorheen belastende en belemmerende situaties.

Toepassen en actie:
Je maakt de vertaalslag van de ontwikkelde inzichten naar eigen (leidinggevend) gedrag in de concrete praktijk en dynamiek van de school. Door anders naar jezelf te kijken, ga je ook anders reageren op wat op je afkomt. In plaats van je terugtrekken (vermijdingsgedrag) ga je teamleden directer aanspreken op hun eigen gedrag. In plaats van alles zoveel mogelijk zelf te doen, ga je meer delegeren. Andere voorbeelden van acties zijn o.a.: bewuster en vaker teamsuccessen benoemen of het toepassen van de methode van de generatieve dialoog in teambesprekingen. De praktijk leert dat dergelijke vertaalslagen veel beter gemaakt kunnen worden, wanneer eerst het eigen systeem op bepaalde punten is gereset. Focusoefeningen en de praktijkopdracht geven een gericht kader voor toepassen en actie.

Afstand en reflectie:
Je leert afstand te nemen van jezelf en naar jezelf te kijken, ook door de ogen van anderen. Reflectieverslagen, intervisie en supervisie, peerfeedback en de presentatie in de slotfase van de leergang helpen je hierbij.

Werkvormen
De opleiding omvat zowel een individueel als een collectief deel.

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:

  • ZKM (Inzicht in relevante interactiepatronen tussen de eigen persoonlijkheid en de omgeving en inzicht in de mate waarin gevoel en gedrag hierbij op elkaar aansluiten. Tevens wordt duidelijk welke cognities (ingesleten overtuigingen) het eigen gedrag bepalen en waar die vandaan komen.)
  • praktijkopdrachten
  • inter- en supervisie
  • reflecties
  • literatuurstudie,

Neem voor meer informatie contact op met één van de persoonlijke begeleiders:

Els de Boom (06-49664917)

Els Holland (06-26396375)

Paulien van Kessel (06-46080205)

Of stuur een mail naar: praktijkverdiept@gmail.com